Shell-programozás

A Unix/Linux szerverek üzemeltetése wikiből

Ezen az oldalon összeszedek néhány olyan megoldást, ötletet, scriptrészletet, amit gyakran jól használhatunk a rendszeradminisztráció során. Nem célom a shell, mint programozási nyelv teljes bemutatása. Kizárólag Bourne jellegű shellekkel foglalkozom, és azon belül is főként zsh-val.

És azért persze nem maradhat ki a sed sem.

Tartalomjegyzék

1 Az idézőjelek használatáról

A "dupla" idézőjelek között a shell nem értelmezi speciálisan a *, ?, [, ], {, }, ;, <, >, stb. karaktereket (nincs globbing), viszont pl. működik a változókra való hivatkozás és a külső parancs kimenetének behelyettesítése.

Pl.:

echo "files matching \"*.txt\": $(echo *.txt)"

Az 'aposztrófok' között a shell (szinte?) semmilyen speciális karaktert nem értelmez, még a dollárjelet sem, úgyhogy tetszőleges szöveget írhatunk aposztrófok közé betű szerint:

echo 'Value of $PATH='"$PATH"
 • Magát az aposztrófot sehogyan sem tudjuk aposztrófok közé írni, mivel a backslash is elveszíti a szokásos escape-funkcióját.
 • A kétféle idézőjelen belül mindig szabadon használhatjuk a másik fajtát:
echo "Couldn't change directory"
echo 'files matching "*.txt":' $(echo *.txt)

A `backtickek` közé írt parancssor standard outputját a shell behelyettesíti oda, ahol a backtickes kifejezés szerepelt, de jobb ehelyett a $(zárójeles) alakot használni, mivel az szabadon egymásbaágyazható.

#!/bin/sh
DIR=$(date +%Y%m%d)
OPER=${@:-dist-upgrade}
mkdir $DIR
cd $DIR || exit 1
for i in $(echo n | apt-get -d -u $OPER 2>&1 | grep '^[[:space:]]' | tr -d '*'); do
    ls | grep -q ${i}_ || dpkg-repack $i
done

2 Hivatkozás változó értékére

Alapvetően $változónév, de ha pl. sztringet akarunk fűzni a változó tartalmához, akkor a hozzáfűzött sztring összefolyna a változónévvel. Ennek elkerülésére: ${változónév}. Ez a szintaxis amúgy egy sereg további lehetőséget rejt magában; írhatunk mindenféle mágikus karaktert a változónév elé és mögé, amitől érdekesebbnél érdekesebb dolgok történhetnek. Hamarosan látunk erre példát.

Ha nem tudjuk, hogy a változó értékében nem lehet szóköz vagy egyéb speciális karakter, mindig idézőjelek között hivatkozzunk rá!

Az alábbi script üres $1 esetén hibaüzenetet ad, szóközt tartalmazó $1 esetén pedig hülyeséget csinál; ha ügyesek vagyunk, ilyen jellegű hibákat tartalmazó scriptbe akár kódot is injektálhatunk alkalmas paraméterezéssel. A zsh az ilyen hibák egy részétől megvéd (mert külön kérés nélkül általában nem bontja szavakra a változók értékeit, amikor behelyettesíti őket), de ez nem jelenti azt, hogy a zsh-ban szabadon lehagyható az idézőjel az ismeretlen tartalmú változó neve mellől!

#!/bin/sh
if [ $1 -gt 0 ]; then
  echo positive
fi

Sok scriptben láthatunk ahelyett, hogy [ -z "$1" ] vagy [ "$1" = "" ] olyat, hogy [ x$1 = x ]. Ez Rossz, Értem? Ha $1-ben szóköz van, összezavarja a [ parancsot (merthogy a shellben ez is egy parancs, nem szintaktikai elem).

3 C-jellegű aritmetika

foo=1
((foo++))
echo $foo
# 2-t ír ki

Vagyis nem kell szenvednünk az expr paranccsal, és a foo=$[foo+1] jellegű szintaxist sem kell erőltetnünk.

Egyébként C-szerű for-ciklust is csinálhatunk:

for ((i=0;i<10;i++)) {
  echo $i
}

Bár a preferált szintaxis ez:

for ((i=0;i<10;i++)) do
  echo $i
done

4 Parancssor feldolgozása

Nyilván szeretnénk olyasmi argumentumfeldolgozást, mint a GNU programokban: --hosszú-opció=érték stb.

Erre legalább négy jó módszer van; általában rossz módszer az, ha előírjuk, hogy mi legyen az első, a második, harmadik stb. argumentum szerepe. Jobb a felhasználóra bízni, milyen sorrendben kényelmes neki megadni a kapcsolókat (pl. lehet, hogy nem az összeset akarja használni: mondjuk az első hármat kihagyná).

Az egyik jó módszer: getopts (bashben is van, de lehet, hogy nem pontosan úgy működik, mint az itt bemutatott zsh-féle).

#!/bin/zsh
#
# usage:
#
usage='build-vserver [ -a architecture ] [ -c contextid ] [ -d distribution ]
    [ -h hostname ] [ -f iface ] [ -i IP ] [ -n netmask ]
    [ -l lvprefix ] [ -m {mirrorhost|proto://mirror/path} ]
    [ -g volumegroup ] [ -v vservername ] [ -x ssmtp_mailhub ]
    [ -z ]
    [ -u volume-config-string [ -u volume-config-string [ ... ]]]'
# itt most egy csomó sort kihagyunk
while getopts :a:c:d:h:f:i:n:l:m:g:v:u:x:z OPT; do
  case ${OPT} in
    a)
      ARCH="$OPTARG"
       ;;
    c)
      CTX="$OPTARG"
       ;;
    d)
      DIST="$OPTARG"
       ;;
    h)
      HOSTNAME="$OPTARG"
       ;;
    f)
      IFACE="$OPTARG"
       ;;
    i)
      IP="$OPTARG"
       ;;
    n)
      MASK="$OPTARG"
       ;;
    l)
      LVPREFIX="$OPTARG"
       ;;
    m)
      MIRROR="$OPTARG"
       ;;
    g)
      VOLUMEGROUP="$OPTARG"
       ;;
    v)
      VSERVER="$OPTARG"
       ;;
    u)
      VOLUMECONF=($VOLUMECONF $OPTARG)
       ;;
    x)
      MAILHUB="$OPTARG"
       ;;
    z)
      VOLUMECONF=()
       ;;
    *)
      echo "${usage}" >&2
      exit 2
       ;;
  esac
done
 • A getopts paraméterlistájában a kettőspont azt jelzi, hogy az előző kapcsolóhoz tartozik argumentum; a z-nek nincs, ezért nincs utána kettőspont (nem azért, mert ő az utolsó).
 • Az első kettőspont arra jó, hogy ne adjon hibaüzenetet, ha nemlétező kapcsolót talál (ezt az esetet mi magunk kezeljük a case-ben).

Egy másik jó módszer: while, shift, case. Az alábbi példa egy olyan shellfüggvény-gyűjteményből származik, ami iptables-tűzfalscriptek írását teszi kevésbé fáradságossá:

  while [[ ! "$1" = "" ]]; do
    case "$1" in
      -c)
         ;&
      --chain)
        shift
        local CHAIN="${1:-${PORT}_input}"
         ;;  
      -a)
         ;&
      --aclfile)
        shift
        local ACL="${1:-$MYACLDIR/${PORT}}"
         ;;  
      -n)
         ;&
      --name)
        shift
        local FRIENDLYNAME="${1:-tcp/$PORT}"
         ;;  
      *)
        echo buildtcpchain ignoring unknown parameter \""$1"\".
         ;;  
    esac
    shift
  done
 • Látható, hogy így tudunk hosszú kapcsolókat is kezelni, nemcsak rövideket, meg olyan kapcsolókat is, amelyeknek két argumentuma van, stb.

Egy harmadik lehetőség az, hogy a script viselkedését befolyásoló beállításokat nem kapcsolók, hanem környezeti változók formájában várjuk; ez kicsit körülményes a felhasználónak, cserébe teljesen transzparens módon örökli az összes ilyen beállítást az összes gyermekfolyamatunk (azokat is, amiket mi magunk nem is értünk). Ezt a módszert leginkább akkor érdemes használni, ha wrappert írunk valami olyan program köré, ami eleve környezeti változókból veszi a beállításait.

Negyedik lehetőség: a zsh-hoz van egy zutil nevű "modul" (plugin), amiben van egy zparseopts parancs. Ez általános megoldás a rövid és hosszú kapcsolók és ezek opcionális argumentumainak a kezelésére.

5 Alapértelmezések használata

Ha egy változó értékét egy script felhasználója megadhatja, de nem kötelező megadnia, akkor gyakran szeretnénk valamilyen alapértelmezett értéket adni a változónak.

Az alábbi példa rossz:

FOO=defaultérték
FOO=$1

Ha a scriptet paraméter nélkül hívták, FOO értéke az üres sztring lesz.

Ehelyett használhatjuk az alábbi bonyolult megoldást:

if [ -z "$1" ]; then
  FOO=defaultérték
else
  FOO="$1"
fi

Ez működik, de nem túl tömör.

Az if-től megszabadulhatunk a következő módon:

[ -z "$1" ] && FOO=defaultérték || FOO="$1"

De még ennél is egyszerűbb, ha csak annyit írunk, hogy

FOO=${1:-defaultérték}

6 Konfigurálható script

 • A konfigurációkezelés kézenfekvő módja a VÁLTOZÓ=érték párokat tartalmazó script-töredék ("configfile") source-olása a "." paranccsal.
 • Ha kezelünk parancssori argumentumokat:
  • A script elején állítsunk be minden változót az alapértelmezésre, majd
  • töltsük be a konfigurációt:
   [ -r "$CONFIGFILE" ] && . "$CONFIGFILE"
  • végül dolgozzuk fel a parancssort.
 • Egyébként írhattunk volna ilyet is:
  FOO=${1:-${FOO:-defaultérték}}
  (itt ugye $1-nek volt a legnagyobb precedenciája, aztán jött a configfile, aztán a kódba drótozott default, itt "defaultérték").
  • Előny és egyben hátrány: nincs a script eleje tele a konfiguráció alapértelmezéseivel.

7 A shell opciói

A legtöbb shellben mind a parancssorban, mind működés közben temérdek opciót tudunk állítgatni (elsősorban ki- ill. bekapcsolni). A parancssorban az opciókat egyszerűen a shell neve után írjuk:#!/bin/sh -e, magában a shellben pedig a set -e, set +e parancsokkal tudjuk kapcsolgatni őket (itt konkrétan az e opciót).

Ezek közül az opciók közül különösen hasznos az alábbi kettő:

 • -e: sikertelen visszatérési értékű parancssor végrehajtása után a script kilép
  • Akkor jó, ha nem foglalkoztunk igényes hibakezeléssel, viszont
  • esetleg katasztrófával járna, ha a script némelyik sikertelen művelet után úgy folytatná a munkáját, mintha mi sem történt volna. Pl:
cd "$1"; rm -rf *.csv
Ha a script nem tud beváltani a megadott könyvtárba, az aktuális munkakönyvtárból kezdene törölni.
 • Az alapértelmezés szerinti +e állapotban a script nem lép ki, ha valamelyik parancssor végrehajtása sikertelen (de amúgy szintaktikailag helyes).
 • -u: hibának számít, ha olyan változóra hivatkozunk, amelynek nem adtunk értéket.
 • -x: minden parancssort kiír a script végrehajtása során.
  • Hibakereséskor nagyon hasznos.

8 Mezőkre osztott input feldolgozása

A /etc/passwd kettőspontokkal elválasztott mezőket tartalmaz. Olvassuk ki egy egyszerű shellscripttel a bela user emberi nevét!

OLDIFS="$IFS"
IFS=":"
while read username x uid gid gecos homedir shell; do
  [ "$username" = "bela" ] && echo "A bela neve: $gecos" && break
done </etc/passwd
IFS="$OLDIFS"
 • Persze igazából mindegy nekünk, milyen mezők jönnek még a gecos nevű után, úgyhogy a while-sort így is írhattuk volna:
   while read username x uid gid gecos mindenmas; do 
 • Az IFS értékét célszerű visszaállítani az alapértelmezettre, ha elállítottuk, nehogy a script egy későbbi részében meglepetés érjen.
 • Szépséghiba, hogy a gecos-mező a usernek nemcsak a nevét, hanem néhány egyéb adatát is tartalmazza, vesszőkkel elválasztva. Ezzel most nem törődünk.

(Persze ennek a feladatnak a valódi megoldása nem a fenti, hanem mondjuk az, hogy getent passwd bela|cut -d: -f5.)

A read amúgy egy echo-ból is tud olvasni, így feldarabolhatjuk a valahonnan olvasott vagy a user által megadott sztringet a mezőhatárok mentén: echo "$változó" | read mező1 mező2 mező3 ...

9 A find használata

A find(1) nemcsak fájlok és könyvtárak keresésére jó, hanem arra is, hogy egy műveletet sok, valamilyen tulajdonság alapján kiválasztott fájlon elvégezzünk.

Sajnos abból adódóan, hogy a fájlnevekben szinte bármi lehet, sokmindenre oda kell figyelni. Például az, hogy

cat $(find . -type f) > ../collection

nem fog helyesen működni, ha a fájlnevekben szóköz, TAB vagy újsor karakter van, mert a shell ezek mentén a karakterek mentén vágja szavakra a find(1) kimenetét, tehát egy egy szóközt tartalmazó fájlnevet két fájlnévként fog átadni a cat-nek.

További hátránya ennek a megoldásnak, hogy ha nagyon sok a találat, túl hosszúvá válik a cat-nek átadott parancssor, ami vagy nagyon nagy memóriaigényhez, vagy hibához vezet (ha a kernel korlátozza a parancssor hosszát).

Egy másik kézenfekvő megoldás a ciklus:
for i in $(find . -uid 1001); do chown 1002 "$i"; done
de egyrészt ez is hibásan működik szóközt, TABot vagy újsort tartalmazó névre, másrészt szintén nagy lehet a memóriaigénye, ha sok a találat (hiszen továbbra is egyetlen listába kell őket összegyűjteni a for számára); és, amire sokan nem gondolnak: ha a find talál mondjuk egy * nevű fájlt, akkor a legtöbb shellben az adott fájlt tartalmazó könyvtárban levő összes fájlra le fog futni a chown. (zsh-ban nem, mert az alapból nem értelmezi a $(parancs) konstrukcióval meghívott parancsok kimenetében megjelenő glob karaktereket, tehát erre az aknára zsh-ban nehezebb rálépni.)

Próbálkozhatnánk while ciklussal is:

find . -uid 1001 | while read i; do chown 1002 "$i"; done

Ez szóközöket egyesével tartalmazó fájlnévekre jól működik és a globbinggal sem lőjük magunkat lábon, de nem működik helyesen újsort tartalmazó fájlnévre és akkor sem, ha egy fájlnév szóközzel vagy TABbal kezdődik vagy arra végződik; és akkor sem, ha egy fájlnévben több egymást követő szóköz van (a read levágja ill. a zsh-t kivéve összetömöríti egyetlen szóközzé).

A read parancs ráadásul a \-t is speciálisan értelmezi, így pl., ha egy fájlnév \-re végződik, akkor a while ciklusunk összevonja a következő fájlnévvel. bash-ben és zsh-ban ezt elkerülhetjük, ha a -r kapcsolóval hívjuk a read-et.

Kifinomultabbak is lehetünk, legalább háromféleképpen:

 • A GNU xargs segítségével (a POSIX xargs használata fájdalmas).
  find . -uid 1001 -print0 | xargs -0 chown 1002
 • Ez azért jobb, mert
  • nem annyiszor fog lefutni a chown, ahány találat van, hanem jóval kevesebbszer; valamint
  • biztosan helyesen működik akkor is, ha a megtalált fájlok nevében szóköz, enter, idézőjel vagy egyéb nyalánkság van.
 • A find beépített mechanizmusaival.
  find . -uid 1001 -exec chown 1002 {} \;
  • Ezt a megoldást nem nagyon szeretem, mert nem lehet tetszőlegesen rugalmasan összeállítani a végrehajtandó parancssort, mert a find közvetlenül hívja meg a megadott parancsot, nem a shellen keresztül. Végeredményben egyetlen programot hívhatunk meg, aminek a parancssorába valahová beszúrhatjuk a megtalált fájl nevét.
 • find . -uid 1001 -exec chown 1002 {} +
  • Ez majdnem ugyanaz, mint az xargs-os megoldás, azzal a különbséggel, hogy nem futtatunk xargs processzt. Sajnos a megtalált fájlok listája továbbra is a felépített parancssor végén kell, hogy legyen.
 • A find printf akciója segítségével konstruálhatunk parancssorokat:
  find . -uid 1001 -printf "chown 1002 %f\n"|sh
  • Ez talán a legrugalmasabb megoldás, viszont annyi parancssorunk lesz, ahány találatunk, és vigyáznunk kell a speciális karakterekkel -- pl. egy fájlnév végén levő backslash karakter könnyen vasrudat dughat scriptünk kerekeinek küllői közé (elnézést).

Néhány konkrét példa a find használatára:

Azonos tartalmú fájlokat összehardlinkelő script (csak ésszel szabad használni!)

 • Cél: hozzon létre egy ..hardlinks nevű könyvtárat;
 • azon belül 0-99 nevű könyvtárakat;
 • ezeken belül azokhoz a fájlméretekhez tartozó könyvtárakat, amelyek százzal osztva az adott alkönyvtár nevét adják maradékul (tehát az 1-es könyvtárban lesz az 1, a 101, 201, az 1001 s.í.t.).
  • Ennek az az értelme, hogy nem lesz borzasztóan sok bejegyzés egyik konkrét könyvtárban sem (vagy legalábbis kevesebb lesz, mint ha mindet ugyanoda ömlesztenénk), így nem állítjuk kihívások elé a fájlrendszert.
 • Ezeken a könyvtárakban a fellelt adott méretű fájlok SHA1 hash-éről elnevezett fájlokat, amelyeket összehardlinkel a fájllal, valamint
 • symlinkeket, amelyek a fájlok helyére mutatnak és nevük tartalmazza a hash-t és az eredeti fájlnevet is.
#!/bin/zsh
#
# Usage: MINSIZE=n MAXSIZE=k ln-dup-files dir [dir2 [...]]

OLDSUM=0
OLDNAME=""

# Ha nincs megadva a MINSIZE, keressük meg a legkisebb file-t
if [[ "$MINSIZE" = "" ]]; then
  MINSIZE=$(find $@ -type f -printf "%s\n" | sort -n | head -1)
fi

# Hasonlóképpen MAXSIZE esetén a legnagyobbat
if [[ "$MAXSIZE" = "" ]]; then
  MAXSIZE=$(find $@ -type f -printf "%s\n" | sort -n | tail -1)
fi
# Ezt azért csináljuk, hogy a findnak mindenképpen megadhassuk alább a mérettel
# kapcsolatos feltételeket; elegánsabb lenne úgy, ha aszerint, hogy melyik
# méretkorlát adott, más-más find parancssort használnánk.

# Bevitelkor a mezőhatár az újsor karakter legyen (a readnek fog ez kelleni)
IFS="
"
# Itt jobb lenne a NUL karaktert használni (read -d ''), mert az nem szerepelhet
# fájlnévben, míg újsor igen.

# Keressük a megadott alkönyvtárakban az összes fájlt, amelynek mérete a megadott
# határok közé esik, és írjuk ki a teljes elérési utat, majd a fájlméretet
find $@ -type f \( -size ${MINSIZE}c -o -size +${MINSIZE}c \) -a \( -size -${MAXSIZE}c -o -size ${MAXSIZE}c \) -printf "%p\n%s\n" \
  | while read file; do
# Ha sikerült olvasnunk egy fájlnevet, olvassuk be a hozzá tartozó méretet is,
# amit a következő sorba írtunk (ahelyett, hogy NUL karaktert raktunk volna a
# név és a méret közé)
    read SIZE
    if [[ "${file//..hardlinks/}" = "$file" ]]; then # Ha a fájlnév nem azzal kezdődik, hogy ..hardlinks
      SUM=$(sha1sum "$file" | cut -d' ' -f1) || exit 111 # Számoljuk ki a hash-t
      DESTDIR="..hardlinks/$[SIZE%100]/$SIZE" # Döntsük el, melyik könyvtárban kell létrehozni a hardlinket
      [[ -d "$DESTDIR" ]] || mkdir -p "$DESTDIR" || exit 1 # Ha nem létezik, hozzuk létre
# Nézzük meg, van-e már ilyen hashről elnevezett fájl ott; ha igen, akkor
# azt kell odahardlinkelni a most megtalált fájl helyére. Ha nem, akkor
# a most megtalált fájlt kell erre a helyre hardlinkelni.
      [[ -f "$DESTDIR/$SUM" ]] \
        && ln -f "$DESTDIR/$SUM" "$file" \
        || ln -f "$file" "$DESTDIR/$SUM"
# Mi ennek a fájlnak a teljes elérési útja? A symlink létrehozásához kell
      fullname="$(readlink -f "$file")"
# Ha még nincs az eredeti fájlra mutató symlink a hashről elnevezett fájl mellett, csináljunk.
      ls -l $DESTDIR | grep -q -- "-> $fullname"'$' || {
# Kis voodoo: állítsuk elő a symlink nevét hash.valamiszám.eredetikiterjesztés alakban
		ln -sf "$fullname" "$DESTDIR/${SUM}.${LINKCOUNT}.${fullname:e}"
		((LINKCOUNT++))
	  }
    fi
  done

Itt láttunk többféle varázslatot is (ezeket nem kell megtanulni, csak tudni arról, hogy ilyesmik vannak, és amikor kellenek, ki lehet nézni őket a dokumentációból):

 • if [[ "${file//..hardlinks/}" = "$file" ]]; then
  megnézi, hogy ha a $file tartalmából kihagyjuk azt, hogy ..hardlinks, akkor ugyanazt kapjuk-e (tehát szerepelt-e benne ez a sztring; hiszen ha szerepelt, akkor elhagyva belőle nem ugyanazt kapjuk). Ezzel egy grep-et helyettesítettünk, és mivel így a ciklusmagban úsztunk meg egy külsőprogram-futtatást, jelentős az időnyereség.
 • readlink -f "$file"
  ezzel tudunk "kanonicizálni" egy útvonalat (relatívból abszolút, symlinkek kiiktatva). Sajnos külső program, nem shell builtin.
 • ${fullname:h:t}_${file:t}
  a dirname és a basename megúszása zsh-san. A :h csak az útvonalat hagyja meg a változó fájlnévként értelmezett tartalmából, a :t pedig csak a fájlnevet. Az útvonalra alkalmazva a :t-t az adott fájl elérési útjában szereplő utolsó könyvtárnevet kapjuk. (Ez a konstrukció a script fenti változatában nem szerepel, de érdemes ismerni.)
 • ${fullname:e}
  a $fullname tartalmából az utolsó pont utáni részt adja vissza (vagyis a "kiterjesztést").

Töröljük most ebből a ..hardlinks könyvtárból azokat a fájlokat, amelyekhez már nem tartozik másik hardlink!

find ..hardlinks -type f -links 1 -execdir rm -f {} +

Nézzünk egy másik lehetséges (sokkal gyorsabb, de kevesebb utólagos diagnosztikát lehetővé tevő) megoldást a fenti hardlinkelős problémára!

#!/bin/zsh
#
# Usage: ln-dup-files dir [dir2 [...]]

# MYIFS egyetlen soremelésből áll; itt is jobb lenne NULL-t használni, mert így helytelenül működik a script,
# ha vannak újsort tartalmazó fájlnevek
MYIFS="
"
SHAIFS=" " # szóköz
OLDIFS="$IFS" # elmentjük az eredetit, hogy helyreállíthassuk (bár itt nem kell)

zmodload zsh/files # Hogy az ln(1) belső parancs legyen, ne külső
zmodload zsh/stat # Hogy legyen belső zstat parancsunk (ezzel majd inode-számokat meg ilyesmiket kérdezünk le)

saved=0 # Legfeljebb ennyi byte-ot takarítottunk meg eddig

typeset -A metadata # Egy olyan hash, amely mode-uid-gid-size-sha1sum n-esekhez inode-fájlnév párokat rendel
typeset -A seen_inodes # Egy olyan hash, amelyben sha1sum-okat és az inode-ok egyéb adatait cache-eljük. A kulcs az inode-szám, az adat a jogok, tulajdonos, méret, sha1sum.

find $@ -type f -size +1c -printf "%p\n" | while read file; do
	zstat -o -H stat "$file" # A stat nevű hash-be rakja bele $file jellemzőit
	statstr="$seen_inodes[$stat[inode]]" # Lássuk, megvan-e a cache-ben
	if [[ -z "$statstr" ]]; then # nincs
		IFS="$SHAIFS"
		sha1sum "$file" | read SUM foo # Nincs gond a fájlnévben (ill. leginkább az elején) levő szóközökkel: $foo értékét nem használjuk
		IFS="$MYIFS"
		statstr=$stat[mode]_$stat[uid]_$stat[gid]_$stat[size]_$SUM
		seen_inodes[$stat[inode]]=$statstr # Berakjuk a cache-be; az adott inode-hoz az imént konstruált sztring tartozik, ami egyben kulcs a metadata hash-hez
	fi
# Nézzük meg most, hogy láttunk-e már olyan fájlt, amit ezzel a mostanival össze lehetne hardlinkelni!
	echo "$metadata[$statstr]" | {
		read inode
		read name
	} # Azért így, mert újsor választja el egymástól az inode-ot és a nevet; cserébe az újsort tartalmazó fájlnevekkel nem boldogulunk. Ezt a problémát kiküszöbölhetnénk pl. úgy, hogy a fájlnévben nem szerepeltethető "/" karakterrel választanánk el az inode-ot és a nevet, de akkor rondább lenne az a kód, ami értelmezi a metadata hash-ben tárolt adatokat.
	if [[ -n "$inode" ]]; then # Tartozik-e elmentett inode ehhez a statstr-hez?
		if ! [[ "$inode" = "$stat[inode]" ]]; then # Ha igen: az a file, amit most találtunk, már össze van vele hardlinkelve, tehát ugyanaz az inode-számuk?
			echo ln -f "$name" "$file" "$[stat[size]]" # Nem: összehardlinkeljük őket (itt még csak kiírjuk, hogy a felhasználó lássa, mit csinálunk)
			((saved+=$[stat[size]])) # És nyomon követjük, mennyi helyet spórolunk meg
			ln -f "$name" "$file"
		fi
	else
		metadata[$statstr]="$stat[inode]$MYIFS$file" # Most látunk ilyen file-t először; elmentjük az inode-számát és az elérési útját
	fi
done
echo "Saved up to $saved bytes."

Főbb különbségek a két script között:

 • A második jóval gyorsabb, mert az sha1sum-on kívül nem hív külső parancsot a ciklusmagban (az elsőben volt cut, ls, grep, mkdir és readlink is).
  • Cserébe nem készít ..hardlinks könyvtárat; emiatt utólag csak az inode-ok alapján keresve állapítható meg, mit hardlinkelt össze mivel.
 • A második script figyelembe veszi a fájlok jogosultságait és tulajdonosát is (de POSIX ACL-jeiket és bővített attribútumaikat nem); az első csak a tartalmukat nézi.
  • Nem lenne túl nehéz felkészíteni a scriptet a POSIX ACL-ek és az attribútumok kezelésére, csak nagyon lelassítaná, mert ezeket is külső programmal kellene lekérdezni, aztán mondjuk hash-elni és ezt a hasht is hozzáfűzni a statstr-hez.
 • A második script memóriaigénye a vizsgált fájlok számával arányos; az elsőé független tőle.

Vegyük észre:

 • A hash nagyon hasznos eszköz, de ezzel a felhasználással már a határát súroljuk annak, amit shellben értelmesen ki lehet fejezni; összetettebb feladatoknál nagyon hiányzik a struct ("rekord") adattípus és a pointerek.
  • Pl. jó lenne olyan hasht csinálni, amelynek az elemei is hash-ek, de nem lehet (vagy legalábbis szépen nem lehet).
 • A második scriptben további optimalizációk lennének lehetségesek. Pl:
  • Előfordulhat, hogy egy fájl sha1 hash-ét feleslegesen számoljuk ki. Elég lenne ezt akkor megtenni, ha találunk másik olyan fájlt, amelyiknek a mérete, tulajdonosa és jogosultságbitjei ugyanilyenek, de az inode-ja különözik (tehát egyáltalán felmerül a hardlinkelés lehetősége).
  • A megtakarított hely mennyiségére csak felső becslést adunk, mert minden egyes alkalommal, amikor hardlinket készítünk, hozzáadjuk a kérdéses fájl méretét az esetleges megtakarított byte-ok számához -- holott ezt csak akkor tehetnénk meg, ha a hardlinkelés következtében a régi inode referenciaszámlálója nullára csökken.
 • Mindkét script természetesen egy-egy hatalmas versenyhelyzet: garantálni kell, hogy a vizsgált fájlok tartalma a futás ideje alatt ne változhasson.

A find egyébként még rengeteg szempont alapján tud keresni: jogosultságok, dátumok, reguláris kifejezések stb. Részletesebben l. man find.

10 Barátunk, a sed

sed == stream editor. Alapvetően az stdinről olvasott szöveg-streamen végez programozható átalakításokat, és az eredményt az stdoutra írja. Persze tud fájlból is dolgozni.

 • Programozható, de elég write-only.
 • Megírható benne a hanoi tornyai, vagy egy inverz lengyel notációt használó számológép; minden bizonnyal egy webszerver is.
 • Kiválóan alkalmas arra, hogy sor-szinten strukturált szövegformátumokat egymásba átalakítsunk.
 • Egyszerre valósítja meg a cut, a grep, a tr, a head és a tail parancs (és még valószínűleg több másik) funckionalitását.

Itt most nem tanuljuk meg teljes mélységében, csak kicsit megkarcoljuk a felszínt néhány konkrét alkalmazás bemutatásával.

10.1 Reguláris kifejezések

A reguláris kifejezés egy szövegminta, pl. egy rendszám: három nagybetű, kötőjel, három számjegy. Ez így nézne ki: [A-Z][A-Z][A-Z]-[0-9][0-9][0-9].

Arra jó, hogy jellegzetes mintákat keressünk szövegben; pl. egy szövegfájlban szereplő összes magyar rendszámot gyűjtsük ki. Vagy pl. egy naplófájl alapján számoljuk össze, hány esemény történt 21:00 és 22:00 között, napokra lebontva.

Többféle szintaxis van (elterjedt pl. a POSIX és a perl); itt most a GNU egrep által támogatott bővített (extended) szintaxist ismerjük meg.

A reguláris kifejezéseket rekurzívan szokás definiálni:

 • Reguláris kifejezés minden olyan karakter, amelynek nincs speciális jelentése; pl. a. Ez pontosan egy darab a betűre illeszkedik. A speciális jelentéssel rendelkező karaktereket a backslash ("\") karakter megfosztja a speciális jelentéstől.
 • A szögletes zárójelek segítségével karakterosztályt definiálhatunk: [A-Fa-f0123456789]. Ha a karakterosztály első karaktere a kalap ("^"), akkor az osztály egy darab olyan karakterre illeszkedik, amely nincs a felsoroltak között; ha nem, akkor egy olyan karakterre, amely a felsoroltak között van.
  • A tartományokkal vigyázzunk; a locale-től függően [a-d] jelentheti [abcd]-t és [aBbCcDd]-t is.
  • Vannak előredefiniált karakterosztályok, pl. [[:alnum:]]; ezeket kombinálhatjuk egyéb karakterekkel: [,.%:[:alnum:]_/*]. Ezeknek az az előnye, hogy locale-függőek, tehát pl. magyar locale esetén az [[:alpha:]] osztálynak részei a magyar ékezetes betűk is, míg angol locale esetén nem.
 • A . (pont) karakter egy darab tetszőleges karakterre illeszkedik.
  • Figyelem! A karakter és a byte nem ugyanaz. Az LC_CTYPE környezeti változó értékétől függ, milyen kódolást használnak a(z erre felkészített) programjaink. A Unicode-ban vannak olyan byte-sorozatok, amelyekhez nem tartozik karakter. Az ilyen "érvénytelen karakterekre" a . nem illeszkedik!
 • A ^ (kalap) a sor elejére illeszkedik, tehát pl. a ^a minden olyan sorra illeszkedik, amely a-betűvel kezdődik.
 • A $ (dollárjel) a sor végére illeszkedik, tehát pl. a ^a$ minden olyan sorra illeszkedik, amely pontosan egy darab a-betűből áll.
  • Ritkábban szokott kelleni, de létezik: \< a szó eleje, \> a szó vége, a fentiekhez hasonlóan.

A következő posztfix "ismétlőoperátorok" értelmezettek:

 • A csillag karakter az őt megelőző reguláris kifejezés értelmét módosítja úgy, hogy nulla vagy bárhány illeszkedést megenged. a* jelentése: üres sztring, vagy tetszőleges hosszúságú kizárólag a betűkből álló sztring.
  • A Unicode miatt előfordulhat, hogy egy sor nem illeszkedik a ^.*$ reguláris kifejezésre; ha tartalmaz "érvénytelen karaktert" (olyan byte-sorozatot, amelyhez nem tartozik karakter), akkor -- mivel erre a sorozatra a pont nem illeszkedik -- nem lesz igaz, hogy a sor nulla vagy több tetszőleges karakterből áll, így a kifejezés nem fog illeszkedni a sorra.
 • A plusz karakter hasonló, de az üres sztringet nem engedi meg. a+ jelentése: legalább 1 karakter hosszúságú kizárólag a betűkből álló sztring.
 • A kérdőjel az őt megelőző reguláris kifejezést opcionálissá teszi. a? jelentése: nulla vagy egy darab a betű.
 • a{n,m}: legalább n, legfeljebb m darab a betű. m elhagyható, ekkor csak legalább n. Ha a vesszőt is elhagyjuk, akkor pontosan n, tehát a rendszám pl. [A-Z]{3}-[0-9]{3}.

Egyéb szabályok:

 • Két reguláris kifejezés konkatenáltja azokra a sorokra illeszkedik, amelyekben az első kifejezésre illeszkedő sztringet a másodikra illeszkedő sztring követ.
 • Két reguláris kifejezést összekapcsolhatunk a | (pipe) infix operátorral. Az így létrehozott kifejezés minden olyan sorra illeszkedik, amely a két eredeti kifejezés közül legalább az egyikre illeszkedik. (Pl. alma|barack azokra a sorokra illeszkedik, amikben az "alma" vagy a "barack" szó, vagy mindkettő előfordul (sorrendtől függetlenül).

Precedenciaszabályok:

 1. ismétlés (alma* illeszkedik pl. arra, hogy "alm", "alma", "almaa", "almaaa", s.í.t.)
 2. összefűzés (alma|barack jelentése értelemszerű, nem pedig "alm" majd "a" vagy "b" majd "arack")
 3. VAGY-kapcsolat

Ezeket zárójelezéssel felülbírálhatjuk, pl. ^((alma|barack)*|(körte.*fókazsír))$.

A zárójeles kifejezésekre "visszahivatkozhatunk" a \szám konstrukcióval: ^(alma|barack)\1*$ (olyan sor, amiben csak az alma, vagy csak a barack szó szerepel, legalább egyszer).

Néhány példa:

 • páros szám: [0-9]*[02468][^0-9]|$
 • két nagybetűvel kezdett szó egymás után (pl. név): \<[[:upper:]][[:lower:]]* [[:upper:]][[:lower:]]*\>

10.2 grep-emuláció seddel

sed -n '/regex/p'

Amit érdemes megfigyelni:

 • -n kapcsoló: nem ír ki minden sort, csak azokat, amiket a p paranccsal kiíratunk.
 • /regex/: feltétel; az adott reguláris kifejezésre illeszkedő sorokra hajtja végre a megadott parancso(ka)t.
  • A sed igazából címzésnek tekinti.

Az illeszkedő sorok megkettőzése:

sed -n '/regex/{p;p}'

Vagyis két "print" parancsot is végrehajtunk.

Ha a többi sor is kell, de az illeszkedők kétszer:

sed '/regex/p'

10.3 Sorok törlése

A grep -v emulációja: sed '/regex/d'. A d parancs törli az illeszkedő sort.

10.4 Az s, mint svájcibicska sed-parancs

 • s/foo/bar/ foo első előfordulását bar-ra cseréli minden sorban;
 • s/foo/bar/g az összeset;
 • s/foo/bar/2 csak a másodikat;
 • /baz/s/foo/bar/g az összeset, de csak a "baz"-t tartalmazó sorokban;
 • /baz/!s/foo/bar/g az összeset, de csak a "baz"-t NEM tartalmazó sorokban.

Ebben az a pláne, hogy "foo" és "baz" lehet reguláris kifejezés, "bar"-ban pedig hivatkozhatunk ennek a részeire.

Pl. rendszámban számok és betűk felcserélése, a konkrét rendszám ismerete nélkül, általánosan:

sed -r 's/([A-Z][A-Z][A-Z])-([0-9][0-9][0-9])/\2-\1/g'
 • -r: bővített reguláris kifejezések használata (enélkül \ kell a zárójelek elé).

A / helyett írhatunk bármilyen más karaktert is, csak mindhárom helyen ugyanazt kell használni. Pl. ssfoosbars. :)

Beware! A single sed statement can turn a cat into cement!

10.5 sed példák

 • szóközök törlése sorok végéről: sed 's/[[:space:]]*$//'
 • blokk kommentezése (minden sor elejére hashmark beszúrása: sed 's/^/#/'
 • fájlok csoportos átnevezése
find . -name "*.mp3" | while read i; do
  mv -i "$i" "$(echo $i | sed -r 's@/[0-9]*-@/@;s/_-_/-/g;s@./albums/([^-]*)-.*/(.*)$@singles/\1-\2@')";
done
 • backslash-sel végződő sorokhoz fűzzük hozzá a következő sort: sed -e :a -e '/\\$/N; s/\\\n//; ta'
 • keressük azokat a sorokat, amikben AAA, BBB és CCC tetszőleges sorrendben előfordul: sed '/AAA/!d; /BBB/!d; /CCC/!d'
 • regexp első előfordulásától kezdve az összes sort írjuk ki: sed -n '/regexp/,$p'
 • írjuk ki a 8-12. sorokat: sed -n '8,12p' vagy sed '8,12!d'
 • írjuk ki az 52. sort: sed -n '52p' vagy sed '52!d' vagy sed '52q;d'
 • írjuk ki azokat a sorokat, amelyek regex1 első és regex2 első előfordulása közé esnek: sed -n '/regex1/,/regex2/p' (ha p helyett d, és -n nélkül, akkor csak ezeket a sorokat NE)
 • írjuk ki a ps kimenetéből a fejlécet és a regex-re illeszkedő sorokat: sed -n '1p;/regex/p'

Egy összetettebb példa: adott egy reguláris kifejezés. Olvassuk a standard inputot, és minden illeszkedést, de csak azokat, írjuk ki (tehát nem az illeszkedő sorokat, hanem a sorok illeszkedő részét; ha egy sorban több illeszkedő rész is van, akkor mindet); a kimenet úgy legyen sorokra tagolva, hogy minden sor pontosan egy illeszkedést tartalmazzon. Tehát pl. ha a reguláris kifejezés az, hogy [0-9a-f][0-9a-f][0-9a-f]+ (tehát legalább három "hexadecimális számjegy" egymás után), a bemenet pedig a következő:

ez itt két illeszkedés: deadbeef 042
ebben a sorban csak véletlenül van illeszkedés
itt nincs

foobar
654 a4131 849f

Akkor a kimenet legyen a következő:

deadbeef
042
ebbe
654
a4131
849f

Megoldás:

sed -n 's/[0-9a-f][0-9a-f][0-9a-f]\+/\n&\n/
    ta
    b
     :a
    s/[^\n]*\n//
    tx
     :x
    P
    D'

Ez a script talán jól példázza a sed write-only jellegét. Kb. fél éve írtam, de dokumentációt kell olvasnom ahhoz, hogy most megértsem, hogyan működik. :)

 1. Aránylag tiszta sor: a cseresztringben a & karakter helyére az illeszkedő karaktersorozat kerül be; tehát az első sor annyit csinál, hogy megkeresi az aktuális bemeneti sorban az első illeszkedést, és elé is, mögé is beszúr egy-egy újsor-karaktert.
 2. Ha végeztünk cserét (tehát volt illeszkedés a pufferben), átugrunk a 4. sorra, az "a" címkére.
 3. Ha nem végeztünk cserét, a script végére ugrunk.
 4. "a" címke.
 5. A puffer elejéről az első újsor-karakterig mindent törlünk (az újsor-karaktert is). Ez az első újsor-karakter az, amit az első sorban szúrtunk be az illeszkedő karaktersorozat elé.
 6. Ez egy kamu feltételes ugrás; a t parancs akkor ugrik, ha volt sikeres csere az aktuális sor beolvasása után az utolsó t parancs óta, akkor elágazik. Mivel még vissza fogunk menni a script elejére, ahol újabb cserét kísérelünk meg, aminek az eredményétől függően vagy elágazunk, vagy nem, itt mindenképpen "ki kell olvasni" az előző s/// parancs "visszatérési értékét", hogy a 2. sorban levő t ne azért ágazzon el, mert az 5. sorban levő s/// sikeres volt, hanem csakis akkor, ha az első sorban levő csere volt sikeres (tehát a sor még fel nem dolgozott részében volt illeszkedés a keresendő mintára).
 7. Ide érkezik a kamu-elágazás.
 8. A P parancs az első újsor-karakterig kiírja a puffer tartalmát (vagyis itt éppen egy illeszkedésnyit).
 9. A D parancs az első újsor-karakterig törli a puffer tartalmát (vagyis éppen a már kiírt részt törli). Ezután visszaugrik a script elejére; ha a puffer üres, új sort olvas be, ha nem, akkor a pufferben levő adatokkal folytatja a feldolgozást.

További példák pl. a http://sed.sourceforge.net/sed1line.txt címen találhatók.

11 Miért zsh?

Időnként felmerül a kérdés, miért annyira jó a zsh, miért nem elég a Bash. Ide idővel összegyűjtök pár példát olyan feladatra, amit a zsh hatékonyabban, elegánsabban vagy egyszerűbben old meg, mint a Bash.

Kapásból: a zsh automatikusan megtöbbszörözi az outputot, vagy szekvencializál több inputot, ha többszörös átirányításokat adunk meg. Például (setopt multios kell hozzá):

echo exit 0 >>*.sh
ntfsclone -o - /dev/sda1 \
	>>(dd bs=32M of=/dev/sdb1 oflag=direct) \
	>>(dd bs=32M of=/dev/sdc1 oflag=direct) \
	>>(dd bs=32M of=/dev/sdd1 oflag=direct) \
	>>(dd bs=32M of=/dev/sde1 oflag=direct) \
	>>(dd bs=32M of=/dev/sdf1 oflag=direct) \
	>>(dd bs=32M of=/dev/sdg1 oflag=direct) \
	| dd bs=32M of=/dev/sdh1 oflag=direct
dd >file.img >>(md5sum >file.img.md5)
paste -d: <(cut -d: -f1,2 /etc/shadow) <(cut -d: -f3- /etc/passwd)

11.1 Fájlok átnevezése

Adott egy könyvtár, benne számozott .srt és .avi kiterjeszétsű fájlok. Nevezzük át az összes srt-t úgy, hogy ugyanaz legyen a neve, mint az azonos sorszámú avinak (nyilván a kiterjesztést leszámítva).

#!/bin/zsh
setopt extendedglob
for i in {01..14}; do mv *$i*srt *$i*avi(#q:s/.avi/.srt); done

Másik példa: egy könyvtárban van egy csomó képfájl. Nevezzük át őket úgy, hogy a nevük egy növekvő számsorozat legyen!

% autoload zmv
% c=1 zmv '*.jpg' '$((c++)).jpg'

A http://grml.org/zsh/zsh-lovers.html oldal számos további érdekes és elvetemült példával szolgál.

12 Ajánlott irodalom

Személyes eszközök